Equip del Museu

Com conservem les col·leccions del Museu: les col·leccions de zoologia

La diversitat de materials que componen les col·leccions de ciències naturals es magnifica en el cas de les mostres zoològiques. L’enorme diversificació d’estructures corporals sumada a l’extensa llista d’exploracions científiques a que poden ser sotmeses les mostres provoca l’execució de tractaments de preparació i conservació molt específics per a cada situació. Les exigències de la ciència moderna pressionen per a una especialització necessària en la professió dedicada al tractament de mostres zoològiques en museus, en el context de les col·leccions de ciències naturals en general.

Per això, l’activitat de conservació de les col·leccions de zoologia al Museu és extremament variada i el vídeo que presentem aquí ho reflecteix.

Més informació: https://museuciencies.cat/area-cienti… #ConservacióPreventivaMCNB