Ciència al Museu

Embalatge d’una girafa

Una de les tasques importantíssimes del Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del Museu és la de vetllar pel bon embalatge, adeqüació, condicions magatzematge i transport de les peces del Museu.

Més informació: https://museuciencies.cat/area-cienti…